НАКАЗ Про затвердження Положення про громадську раду при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

СХВАЛЕНО

на засіданні громадської ради при Чернігівському обласному управління лісового та мисливського господарства

протокол № 3 від 05.04.2019

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства

від 24.04.2019 № 40

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду

при Чернігівському обласному управління

лісового та мисливського господарства

 

І. Загальні положення

 

1.1. Громадська рада при Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі – громадська рада при Чернігівському ОУЛМГ) є виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у підготовці пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ведення лісового та мисливського господарства.

1.2. У своїй діяльності громадська рада при Чернігівському ОУЛМГ керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про громадську раду при Чернігівському ОУЛМГ (далі – Положення), розробленим на основі Типового положення  про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

Положення розробляється громадською радою при Чернігівському ОУЛМГ, схвалюється на її засіданні і затверджується Чернігівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Чернігівського ОУЛМГ протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Зміни і доповнення до Положення можуть ініціюватися кожним із членів громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ або Чернігівським ОУЛМГ.

Розроблення та затвердження змін до Положення здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення.

 

ІІ. Завдання і напрямки діяльності

 

2.1. Основними завданнями Громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ є:

– сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами з питань ведення лісового та мисливського господарства, використання, охорони, захисту і відтворення лісових та мисливських ресурсів на засадах сталого розвитку, збереження біорізноманіття в лісах, створення нових об’єктів ПЗФ;

– здійснення громадського контролю за діяльністю Чернігівського ОУЛМГ;

– сприяння врахуванню Чернігівським ОУЛМГ громадської думки під час підготовки пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері ведення лісового та мисливського господарства Чернігівської області.

2.2. Громадська рада при Чернігівському ОУЛМГ відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Чернігівському ОУЛМГ пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Чернігівському ОУЛМГ пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає Чернігівському ОУЛМГ обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких управління проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, підготовки пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, удосконалення роботи Чернігівського ОУЛМГ;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Чернігівського ОУЛМГ і проектів нормативно-правових актів, які розробляє Чернігівське ОУЛМГ;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Чернігівським ОУЛМГ пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості і відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Чернігівського ОУЛМГ та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Чернігівському ОУЛМГ інформацію по пропозиціям інститутів громадянського суспільства щодо вдосконалення організаційної структури і шляхів вирішення проблем розвитку лісового та мисливського господарства, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі лісового та мисливського господарства Чернігівської області;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

ІІІ. Права і обов’язки громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ та її членів

 

3.1. Громадська рада при Чернігівському ОУЛМГ має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (секретаріат, комісії, експертні групи тощо); перелік постійних робочих органів громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ затверджується на її засіданні за поданням голови громадської ради або її членів.

2) залучати до роботи громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити конференції, семінари, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ;

5) отримувати від Чернігівського ОУЛМГ проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк до початку таких консультацій.

Члени громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщене Чернігівське ОУЛМГ.

3.2. Члени громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ зобов’язані:

– сумлінно дотримуватися та виконувати вимоги цього Положення та рішень громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ;

  • брати активну участь у діяльності громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ.

 

 

 

ІV. Склад та членство у громадській раді при Чернігівському ОУЛМГ

 

4.1. До складу громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України та які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Чернігівського ОУЛМГ, і в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ.

До складу громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

4.2. Склад громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ формується на установчих зборах шляхом відкритого рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ визначається установчими зборами. Він може бути переглянутий рішенням громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ.

До складу громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Строк повноважень складу громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ – два роки.

Членство в громадській раді при Чернігівському ОУЛМГ є індивідуальним. У разі неможливості члена громадської ради особисто бути присутнім на засіданні з поважних причин він має право делегувати іншого представника організації, яку він представляє, за довіреністю з правом голосу.

Персональний склад громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ затверджується Чернігівським ОУЛМГ на підставі протоколу установчих зборів і оприлюднюється на офіційному веб-сайті Чернігівського ОУЛМГ та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

4.3. Членство в громадській раді при Чернігівському ОУЛМГ припиняється на підставі рішення громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ у разі:

– систематичної відсутності члена громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ на її засіданнях без поважних причин (два рази підряд);

– надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді при Чернігівському ОУЛМГ;

– скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ;

– неможливості члена громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ брати участь у роботі громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

– подання членом громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ відповідної заяви;

– обрання члена громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ;

– смерті члена громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ.

У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведеного відкритого рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Чернігівське ОУЛМГ вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим положенням для формування складу громадської ради.

Зміни у складі громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ затверджуються рішенням Чернігівського ОУЛМГ на підставі протоколу засідання громадської ради.

У разі вибуття з поважних причин представника інституту громадянського суспільства зі складу громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ, відповідний інститут громадянського суспільства має право делегувати до складу громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ іншого представника.

Чернігівське ОУЛМГ оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

  1. V. Структура та керівні органи громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ

 

5.1. Дострокове припинення діяльності громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ здійснюється у разі:

– коли засідання громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ не проводилися протягом двох кварталів;

– невиконання громадською радою при Чернігівському ОУЛМГ без об’єктивних причин 50 відсотків заходів, передбачених річним планом її роботи;

– прийняття громадською радою при Чернігівському ОУЛМГ відповідного рішення на її засіданні;

– реорганізації або ліквідації Чернігівського ОУЛМГ.

Рішення про припинення діяльності громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ оформляється відповідним актом Чернігівського ОУЛМГ.

5.2. Громадська рада при Чернігівському ОУЛМГ, якщо її повноваження не були припинені достроково, не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень делегує своїх представників до складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів по формуванню нової громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ.

Якщо повноваження громадської  ради були припинені достроково, протягом 15 календарних днів з моменту припинення, громадська  рада делегує своїх представників до складу ініціативної групи з підготовки проведення установчих зборів по формуванню нової громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ.

5.3. Громадську раду при Чернігівському ОУЛМГ очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом голосування, спосіб, якого визначається рішенням громадської ради.

Голова громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ має заступника або заступників, які обираються з числа членів ради шляхом голосування, спосіб, якого визначається рішенням громадської ради.

Повноваження голови громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.

У разі припинення повноважень голови громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ заступник голови громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ, якщо інше не передбачено її рішенням.

5.4. Голова громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ:

– організовує діяльність громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ;

– організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

– підписує документи від імені громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ;

– представляє громадську раду при Чернігівському ОУЛМГ у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

– координує роботу голів постійних та тимчасових робочих органів громадської ради;

– може брати участь у засіданнях колегії Чернігівському ОУЛМГ, за рішенням керівництва Чернігівському ОУЛМГ може бути включений до складу колегії Чернігівського ОУЛМГ.

5.5. За зверненням громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ начальник Чернігівського ОУЛМГ може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ на представника Чернігівського ОУЛМГ.

Секретар громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ забезпечує організацію діловодства в процесі діяльності громадської ради.

5.6. Громадська рада формує постійно та тимчасово діючі робочі органи – комісії відповідно до напрямів роботи.

До повноважень комісій входять:

а) вирішення поточних питань, що належать до напряму роботи комісії;

б) ініціювання та організація публічних заходів, що належать до напряму роботи комісії;

в) взаємодія із структурними підрозділами Чернігівського ОУЛМГ з питань, що розглядаються на засіданнях комісії;

г) розгляд пропозицій та звернень громадян, громадських організацій та інших об’єднань і установ, членів громадської ради;

ґ) збір та підготовка пропозицій членів комісії до проектів нормативно-правових актів, норм чинного законодавства, узагальнюючих консультацій;

д) підготовка звернень, запитів, листів, експертних висновків;

Мінімальна кількість членів громадської ради, яка може ініціювати створення постійної комісії громадської ради визначається рішенням громадської ради.

Член громадської ради, який не є членом її керівних органів, зобов’язаний брати участь на постійній основі у роботі мінімум однієї постійної комісії.

Перелік, назви постійних і тимчасових робочих комісій, голова, заступник(-и) голови, секретар та персональний склад постійних та тимчасових комісій затверджуються рішенням громадської ради у спосіб, визначений громадською радою. Форма роботи комісій є засідання, що проводяться у разі потреби.

5.7. Основною формою роботи громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ, керівника управління або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше трьох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті управління.

Засідання громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ може брати участь з правом дорадчого голосу начальник управління, його заступник або інший уповноважений представник управління.

На засіданні громадської ради розглядаються та ухвалюються рішення постійних та тимчасових комісій громадської ради.

З урахуванням пропозицій голів комісій голова громадської ради може запрошувати на засідання громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ інших осіб.

5.8. Рішення громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду управління.

Рішення управління, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті управління або в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ або причини їх відхилення.

5.9. На засіданні громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ, яке проводиться за участю представників управління не пізніше I кварталу кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік, який повинен враховувати плани роботи постійних та тимчасових комісій, тощо.

Річний план роботи громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті управління та в інший прийнятний спосіб.

5.10. Установчі документи, склад громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті управління.

5.11. Забезпечення секретаріату громадської ради при Чернігівському ОУЛМГ приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює управління.

5.12. Громадська рада при Чернігівському ОУЛМГ має бланк із своїм найменуванням та реквізитами.

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Lisy

Мапа

Погода у Чернігові
Календар
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
© 2024 Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства